XML Feed


08
października

Blues Nocy Bieszczadzkiej

BLUES NOCY BIESZCZADZKIEJ  to album zawieraj?cy najwa??niejsze utwory SDM powsta??e w epoce festiwalu Bieszczadzkie Anio??y, którego zespó?? by?? autorem, gospodarzem i atrakcj?.
    34 piosenki w publikowanych po raz pierwszy wersjach koncertowych i studyjne rarytasy z lat 2001-2010 uzupe??nia film dokumentuj?cy fenomen grupy na tle historycznej imprezy, przywracaj?cej godno??? poezji oraz gatunkom muzycznym ignorowanym od lat przez wszelkie mo??liwe media.
    Wydawnictwo stanowi nadzwyczajny uk??on w stron? Anio??owej Publiczno??ci.

Krzysztof Myszkowski19
kwietnia

Zlot Zlot Zlot !!!! ODWO?ANY


 ZLOT ZOSTA? ODWO?ANY Z POWODU BRAKU CH?TNYCH :(:(

 

Zlot!  Zlot! Zlot!

 

Proponuj? Wam ju?? Trzeci Zlot Majowy  w Moszczance. Jest to wioska w województwie opolskim, w gminie Prudnik, u pó??nocnego podnó??a Gór Opawskich, w dolinie Z??otego Potoku.  

Zlot odb?dzie si? pod namiotami na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance z dost?pem miejsca na rozpalenie ogniska i szkolnych sanitariatów. Teren zlotu udost?pniony dzi?ki uprzejmo??ci Pani Dyrektor Marzeny K?dry.

 

A to zdj?cia okolicy:)

http://www.glucholazy.info/cpg/thumbnails.php?album=47

——————————————————————————————————–

 

 Plan zlotu

1 V (sobota)

10:00 – 12:00 spotykamy si? na boisku szkolnym, nast?puje tak zwana szeroko poj?ta integracja,  rozbicie namiotów, aklimatyzacja itp.,

Po zako??czonej pomy??lnie integracji wyj??cie na ??cie??k? przyrodnicz? "Karolinki" Dolin? Bystrego Potoku. Potem w zale??no??ci od pogody i nastrojów dalsza wycieczka do Czech, do Konradowa lub pizza w Jarno??tówku lub powrót.

Wieczorem wspólne ognisko i ??piewogranie do wczesnych godzin porannych!

2 V (niedziela)

 Oko??o 11:00 wyj??cie na Kop? Biskupi? (890 m n.p.m.) - najwy??szy szczyt Gór Opawskich, a zarazem ca??ej Opolszczyzny.

Na Kopie mo??na wej??? na wie??? widokow?, na której znajduj? si? oznaczenia punktów orientacyjnych (miejscowo??ci, szczytów) i odleg??o??ci j? od nich dziel?cych.

Wieczorem ognisko i oczywi??cie ??piewanko.

3 V (poniedzia??ek)

„Rano” ju?? tradycyjnie ??niadanio-obiad w postaci domowych nale??ników dla wszystkich w wykonaniu mojej mamy :))

Po??egnanie i powrót do domu z plecakiem nowych wra??e??.

 

Gdzie: wioska Moszczanka, gmina Prudnik, (woj. opolskie), boisko przy Szkole Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance

Kiedy: 1-3 maja 2010

Dojazd: Najpro??ciej dojecha? do Prudnika PKP lub PKS’em. Z Prudnika do Moszczanki PKS’em jest dos??ownie 12 minut. Autobusy ze stanowiska nr.1na:

- G??ucho??azy (przez Pokrzywn? <-wa??ne!)

- Podlesie

- Wroc??aw

Przystanek nazywa si? „Moszczanka Szko??a”. Od przystanku „Moszczanka Szko??a” na miejsce trzeba zej??? ulic? w dó??, a przed mostem w prawo. Mo??na te?? wcze??niej, zaraz za strumykiem zej??? na ???k?, a stamt?d ju?? (nawet z ulicy) wida? szko??? i boisko. Doj??cie maximum 10 minut. Gdyby by??y problemy, mo??na do mnie dzwoni?.

Zaopatrzenie: Jedzonko przywozimy swoje, co kto ma ochot? przez te 3 dni je???. W Moszczance s? bardzo bliziutko miejsca zlotu 2 sklepy spo??ywcze, w których mo??na te?? kupi? podstawowe artyku??y myd??o-i-powid??o.

Co zabieramy:

- namiot i akcesoria „spalne”, czyli ??piworek, materacyk lub karimat?

- ciep??e ubrania, bo o tej porze roku mo??e by? jeszcze do??? ch??odno

- dobre buty, bo wybieramy si? w góry

- jedzonko i rzeczy do przyrz?dzenia go

- gitary i wszelkie ??piewaj?co-graj?ce akcesoria!

Zg??oszenia: Jako, ??e musz? wiedzie? ile osób przyb?dzie, prosz? o potwierdzenie swojej obecno??ci mailem zg??oszeniowym. W mailu prosz? poda?:

- imi? nazwisko, adres, numer kontaktowy, wiek, ilo??? namiotów, termin przyjazdu (Gdyby kto?? mia?? zamiar przyjecha? wcze??niej lub pó??niej, prosz? to zaznaczy?!!! )

 

Termin nadsy??ania zg??osze?? – do 28 kwietnia 2010.

Wszelkie pytania dotycz?ce zlotu oraz zg??oszenia prosz? wysy??a? na adres:   maq.zlot@o2.pl

 Telefon kontaktowy w razie pyta?? i problemów: 692 638 581

Do zobaczenia!:)

Kinga „Maq” Jab??onowska

 

ZOBACZ JAK BY?O NA POPRZEDNICH ZLOTACH !!! 

Zlot majowy 2009

 

http://picasaweb.google.com/Kivi.sdm/Zlot2009#

http://picasaweb.google.com/Kfiatek6/MoszczankaIOkolice13052009r#

http://picasaweb.google.com/irena.w1/ZlotMajowyWMoszczance#

http://picasaweb.google.pl/kanibal91/DoWysAnia?authkey=Gv1sRgCPjI6e6D2ainbg#

http://picasaweb.google.com/Maqtka/ZlotMajowyMoszczanka2009#

 

 

Zlot majowy 2008

 

http://picasaweb.google.pl/FanklubSDM/ZlotWMoszczanceMaj2008#

http://picasaweb.google.pl/Maqtka/ZlotMajowyWMoszczance#

http://picasaweb.google.pl/wrzosowy.ludek/ZlotMoszczanka#

http://picasaweb.google.pl/Yablon.1/2008_05_0204ZjazdMajowyWMoszczance#

 


12
kwietnia

zaproszenie na wystaw?

Zapraszamy na otwarcie wystawy w Galerii Dworku Artura w Gda??sku-Oruni ul. Dworcowa 9

22 kwietnia 2010 r. o godzinie 18.00

Wystawa nosi tytu?? "WIEM…"

zdj?cia do wierszy Jana Rybowicza - inspirowane muzyk? Starego Dobrego Ma????e??stwa

autorzy:

Iwona Delegiewicz - Gda??skie Towarzystwo Fotograficzne

Maciej Kostun - Zwi?zek Polskich Artystów Fotografików

 

zaproszenie.jpg


17
lutego

Gratulujemy!

Cytuj?c oficjaln? stron? zespo??u www.sdm.art.pl

S??uchacze Bazy Ludzi z Mg??y – wp??ywowej i opiniotwórczej (w moim rozumieniu) audycji rzeszowskiego Radia Centrum – zgodnym chórem okrzykn?li Odwet pozorów P??yt? Roku 2009! W jednej chwili, w sercu zrobi??o si? cieplej i ja??niej, mimo mrozu i mroku na dworze. Akceptacja i tak wyra??ne dowody uznania dla wspó??czesnych poczyna?? twórczych zespo??u p??yn?ce spontanicznie od publiczno??ci, przydaj? jeszcze g???bszego sensu poetyckim rowom maria??skim Rybowiczowego ??yciopisania. A mnie pozostaje wdzi?czno??? i tkliwo??? my??li dla czu??o??ci i wra??liwo??ci, które wci??? jednak ??yj? w nas i trwaj?, chroni?c skutecznie przed ??ywio??ami nienawi??ci, barbarzy??stwa i schamienia. Jak pancerz. I nie s? to bynajmniej okruchy z pa??skiego sto??u.
Dzi?ki! Po trzykro? dzi?ki!!!

Krzysztof Myszkowski
Wroc??aw, poniedzia??ek 1.02.2010

Serdecznie gratulujemy!!!


17
lutego

Godne polecenia!

Cytuj?c oficjaln? stron? zespo??u www.sdm.art.pl


Nie wszyscy zapewne wiedz?, ??e nasz basista Andrzej Stagraczy??ski oprócz gry w SDM wspó??pracuje równie?? bardzo ch?tnie i owocnie z wieloma innymi formacjami. 15 stycznia ukaza?? si? dwup??ytowy album zespo??u HooDoo Band, w którym Andrzej udziela si? na basie. Na p??ycie znalaz??y si? piosenki zespo??u, za??piewane po angielsku, stanowi?ce mieszank? R&B, funky, soulu i jazzu. Jestem szcz???liwym posiadaczem p??yty. Robi wra??enie. Znakomita pod wzgl?dem muzycznym, aran??acyjnym i realizacyjnym. Polecam.

Ryszard ??arowski
Wi?cej informacji znajdziecie na stronie www.myspace.com/hoodooband

Powered by Wordpress 2YI.net Web Directory